Otium som ideal - Ellips

Måndagsgruppen planerar att ge ut ännu en årsskrift. Nu behöver vi bidrag, som liksom förra gången skall representera flera olika genrer. En nyhet för Ellips är att vi har valt ett övergripande tema för publikationen. Temat skall vara otium, det ständiga ledordet i Måndagsgruppens verksamhet.

Romarna uppfattade arbete som ett nödvändigt ont. Begreppet otium stod för all sorts frihet från plikter och uppbundenhet; ett idealtillstånd som möjliggjorde bildning, konstnärsskap och njutning - sysselsättningar utan materiell vinning som mål. Enligt Måndagsgruppens motto är ett sådant otium en källa till visdom och liv.

Vad är otiums innersta väsen och kraft? Anser vi oss idag behöva otium? Vad finns det för utrymme för ett kreativt otium när livsgärning för de allra flesta blivit synonymt med yrkesval? Det är gruppens förhoppning att bidragen i årsskriften på olika sätt skall vara inspirerade av dessa frågor. Det ligger dock på var och en av bidragsgivarna att utifrån sina egna erfarenheter och i sin egen uttrycksform fritt ansluta till temat.

Förutom textbidrag, såsom noveller, poesi, essäer och reportage, skulle vi gärna se att publikationen denna gång också innehöll bildinslag, såväl illustrationer som foton.

Ellips skall huvudsakligen vara på svenska, men enstaka bidrag på andra språk kan också komma att publiceras. Vi planerar att skriften skall omfatta ca. 100 tryckta sidor. Distribution och försäljning sker via gruppens hemsida. Eftersom Måndagsgruppen är en ideell förening vars utgifter helt täcks av medlemsavgifter kommer ingen ersättning att kunna utgå för medverkan i publikationen.

Har du ytterligare frågor, skriv till: sekretariat@montagsgruppe.com

För information om den förra årsskriften för år 2000, klicka här.

Måndagsgruppen väljer själv bland de insända bidragen och avgör vilka som skall ingå i publikationen, men gör inga anspråk på ensamrätt på publicerat material. Insänt material kan återfås om frankerat svarskuvert bifogas. I annat fall ansvarar Måndagsgruppen ej för insänt material.

Måndagsgruppen | Möten | Arkiv | Bilder | Årsskrift | Månadsbrev | Herbarium

© Montagsgruppe 2008